دامنه خود را ثبت کنید

یک دامنه انتخاب کنید

با ایمیل رایگان، DNS، حفاظت از سرقت و بسیاری دیگر


قیمت گذاری
دامنه

پسوندهزينه ثبتهزينه تمدیدهزينه انتقال
com.39,000 تومان39,000 تومان39,000 تومان
net.42,000 تومان42,000 تومان42,000 تومان
org.42,000 تومان42,000 تومان42,000 تومان
ir.4,900 تومان4,900 تومان4,900 تومان
info.45,000 تومان45,000 تومان45,000 تومان
co.95,000 تومان95,000 تومان95,000 تومان
biz.42,000 تومان42,000 تومان42,000 تومان
tv.120,000 تومان120,000 تومان120,000 تومان
asia.45,000 تومان45,000 تومان45,000 تومان
pw.39,000 تومان39,000 تومان39,000 تومان
eu.39,000 تومان39,000 تومان39,000 تومان